6, జనవరి 2021, బుధవారం

క"త్తెర"


 'అందం'గా తెర ఉంచి
వర్ణిస్తే "శృంగార రసం"
'మందం'గా "కత్తెర" లేక
వాగేస్తే "బూతు మయం"
'అందమందక' "లోతుగా"
వివరిస్తే "శరీర శాస్త్రం"