16, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

"స్వధర్మం"


 "స్వధర్మం" పాటిస్తూ
హెచ్చరికకు చూపుడువేలే
నేనూ వేలునేనంటూ
చిటెకెనవేలొస్తే ఎలా?