15, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

నీవెంటే

 

కడిగిన చేతులు
"కరోనా" కు వాతలు
కాదని నీవుంటే
"కోవిడ్" నీవెంటే.