31, జులై 2020, శుక్రవారం

AAPప్యాయత

నేడు మనుషుల్లో 
ఆప్యాయత కన్నా 
AAPప్యాయత
ఎక్కువైంది.