30, జూన్ 2020, మంగళవారం

హస్త వాష్

కరోనా విషయంలో
వైద్యుని "హస్తవాసి" కన్నా
ముందు ఎవరికి వారి
"హస్త వాష్" ముఖ్యం.