29, జూన్ 2020, సోమవారం

ప్ర"ముఖ" సమస్యలు

ప్ర"ముఖ" సమస్యలు 
నేడున్నవి రెండు
మాస్కు "కట్టింగు" 
హెయిరు కట్టింగు