2, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

"ప్రత్యక్ష ప్రసారం"

జరిగితే ఘోరం
చెప్పే విషయం
తలపిస్తోంది "ప్రత్యక్ష ప్రసారం"
ఉందా అంత అవసరం.