1, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

"విష్" సంస్కృతి

మృగాళ్ళ "విష్" సంస్కృతి
చెందుతోంది అభ్యున్నతి
'యూస్ అండ్ త్రో' నుండి
'యూస్ అండ్ ఫైర్' దాకా.