9, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

చల్లని "వారు".

కొందరు కలిసుంటారు
పైకి 'చల్లనివారు '
జరుగుతూ ఉంటుది
మధ్య చల్లని "వారు". 
...