12, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

రో 'గం జాయి'

జాగ్రత్త ....వాడు 
వాడుతాడురో 'గంజాయి'
అంటిస్తాడు
అంటు  రోగం.... 'జాయి '