9, జులై 2019, మంగళవారం

రా 'బడిని.'

చదువులమ్మ దయతో
పెట్టాడురా బడిని
చదువులమ్మకంబెట్టి
పెంచాడు రాబడిని.