8, జులై 2019, సోమవారం

ఈ "టెలుగా"

ఆ "టెల్గు" వారు
మాట్లాడేది ఈ "టెలుగా"
"తెలుగు"వారికి ఆమాటలు
తగులుతున్నాయి "ఈటెలుగా".