12, జూన్ 2019, బుధవారం

"నగ"వుండాలంటే

మనకు బంగారం కావాలి
మెడలో "నగ"వుండాలంటే
మనసు బంగారం కావాలి
ముఖంలో "నగవుం"డాలంటే.