11, జూన్ 2019, మంగళవారం

"భ్రమ"రం

మనిషి మనసు
ఒక "భ్రమ"రం
స్మార్ట్ ఫోను
ఒక "పంక"జం.