4, డిసెంబర్ 2018, మంగళవారం

చదువులమ్మకు


Image result for class room images


మరీ వ్యాపారం చేసి
చదువులమ్మకు
కొంతైనా గౌరవమీయవా
చదువులమ్మకు?