8, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

గుండె చెరువు


Image result for farmer waiting for rain images
చెరువుల్లో నీళ్ళు నింపలేక
మేఘం "తెల్లమొగం" వేస్తే
రైతుకు "నల్లమొగం"
గుండె చెరువు, కళ్ళల్లో నీళ్ళు.