10, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

సెల్లు పోటుImage result for talking cell phone

చేయి బుగ్గమీదుంటే "పన్నుపోటు"
చెవివద్ద ఉంటే "చెవిపోటు"
రెండింటికీ ఆనించి ఉంటే?
"సెల్లు పోటు"