10, ఏప్రిల్ 2012, మంగళవారం

అమ్మా'యెందుకని'

అమ్మలూ...
కడుపునున్న గ్రుడ్డుపై 
మీకు దయలేదా? 
ఆడ శిశువును 
పుట్టకముందే 
పుట్టి ముంచుతున్నారు
అబ్బాయి చాలు 
అమ్మాయెందుకని


అమ్మలూ...
కడుపున  నున్న నీవైనా 
అమ్మను అడగలేవా?
నీవు కూడా ఆడదానివే కదా
నీ తల్లి నిన్ను కన్నది కదా  
నామీద కక్ష 
అమ్మా!  యెందుకని.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి