10, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

"విక్రం" మాట్లాడాలి


"మూను" మామ ముద్దుతో  
ఆనందంలో మునిగిపోయావా?
"విక్రం!" తేరుకొని మాట్లాడు 
భరత భూమి"తల్లి"డిల్లుతోంది.