13, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

బాయ్ - అబ్బాయ్ .

నిన్న...అమ్మా! "బాయ్" అంటే?
"అబ్బాయ్" ... బంగారుకొండా!
నేడు...మమ్మీ! "అబ్బాయ్" అంటే?
"బాయ్"...మైబాయ్!