10, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

ఓ పన్ జెయ్


Image result for god net
దేవుడి "నెట్"
కనెక్ట్ అవ్వాలా
ఓ పన్జెయ్
మది "సిస్టం"లో
భక్తి "విండోస్"ని
ఓపన్జెయ్.