13, జూన్ 2018, బుధవారం

నీరసమయము

ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితం 
చూస్తుంటే కలుగుతుంది విస్మయము 
సగటు మానవునికి మనసారా 
స్పందించటానికి గూడా లేదు సమయము
ప్రతివాడూ అనుకుంటాడు
తనబ్రతుకు కావాలని రసమయము
చివరకు చూసుకుంటే ఏముంటుంది
గతమంతా చెప్పలేని నీరసమయము.